Liceum

REGULAMIN ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO
Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Regulamin Rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu na rok szkolny 2024/2025.
1. O przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w Społecznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu mogą ubiegać się uczniowie klasy szóstej.

2. Do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się uczniów, którzy:
a) otrzymali promocję do klasy siódmej szkoły podstawowej,
b) uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka polskiego i języka angielskiego tj. co najmniej 60% z całości testów,
c) ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są laureaci i finaliści konkursu przedmiotowego z języka angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty oraz uczniowie posiadający certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie A2+.

3. Sprawdzian kompetencji składa się z: a) części pisemnej – test kompetencji językowych w języku polskim oraz test leksykalno- gramatyczny w języku angielskim, b) części ustnej w języku angielskim. Przykładowe testy znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Działalność – Dwujęzyczność – Oferta.
4. Do oddziału dwujęzycznego może uczęszczać maksymalnie 18 uczniów. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki określone w pkt 2 niż liczba miejsc w oddziale pod uwagę brane są następujące kryteria:
a) wynik sprawdzianu kompetencji językowych,
b) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, historii i biologii, ( w zależności jaka ocena taki procent dodajemy np. ocena dobra to 4%)
c) świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem (5%).

5. W oddziale dwujęzycznym uczniowie realizują 5 godzin języka angielskiego tygodniowo, a przedmioty nauczane dwujęzycznie to w matematyka, historia, biologia (Dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia decyduje jakie dwa przedmioty są realizowane). Dodatkowo uczniowie realizują 1 godzinę zajęć języka z native speakerem języka angielskiego (godzina ta jest rokrocznie uzależniona od możliwości podjęcia współpracy z native speakerem).

6. O wszelkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie rekrutacji decyduje Dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia.

7. Harmonogram rekrutacji:

DEKLARACJA DO POBRANIA >>
Przykładowy test do oddziału dwujęzycznego, język angielski >>

Przykładowy test predyspozycji językowych, język polski >>