Liceum

Oferta

Praca nauczania włączającego skupia się wokół szerokiej oferty zajęć rewalidacyjnych. Rewalidacja oznacza przewrócenie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym z zaplanowanymi celami, uwzględniającymi wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w celu usprawniania zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Głównym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w codziennym życiu. Istotne jest więc stawianie na atuty, mocne strony ucznia oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze.   

W Małym Księciu prowadzimy rewalidację indywidualną i grupową. Dostosowujemy ją indywidualnie dla każdego ucznia w zależności od jego potrzeb. Podczas zajęć korygujemy zaburzenia rozwoju mowy, deficyty w zakresie sprawności analizatora wzrokowego i słuchowego, zaburzenia lateralizacji, sprawności motorycznej i manualnej, zaburzenia emocjonalne oraz wad postawy. Zadania rewalidacyjne realizujemy podczas zajęć dodatkowych.   

Zajęcia w naszej autorskiej strefie relaksu – strefa relaksu to miejsce stworzone specjalnie z myślą o dzieciach, które nie lubią hałasu towarzyszącego przerwie śródlekcyjnej, które potrzebują się wyciszyć, posłuchać relaksującej muzyki, popatrzeć na uspokajające światło lub poleżeć na wygodnych pufach lub łóżku wodnym w zupełnej izolacji i spokoju. W strefie relaksu zawsze obecny jest nauczyciel, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci.  

Zajęcia w sali doświadczania świata – sala doświadczania świata to nowoczesne pomieszczenie terapeutyczne wyposażone w wiele urządzeń, które wpływają na rozwój wszystkich zmysłów u dzieci. Odbywają się w niej zajęcia indywidualne i grupowe. W sali doświadczania świata nauczyciele wspomagający realizują z powodzeniem wiele zadań terapeutycznych.  

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne - są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w szkole. Są po to, by zapobiec zaległościom, by uzupełnić ewentualne braki powstałe podczas lekcji, gdy zawiodło skupienie lub uważność podczas lekcji ze wszystkimi uczniami. Realizowane są jako dodatkowe godziny. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne uczniów,  pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym.   

Terapia logopedyczna – każde dziecko naszej szkoły poddane jest diagnozie logopedycznej. Następnie po uzgodnieniu z rodzicem planujemy długość i rodzaj terapii. Na zajęciach wykonywane są przede wszystkich ćwiczenia artykulacyjne. Logopeda wprowadza do terapii także pracę nad usuwaniem wad wymowy, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne. Ważne są także ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej i wyrazowej - najważniejsze ćwiczenia dykcji i ćwiczenia grafomotoryczne.  

Zajęcia psychologiczne – w naszej szkole wszystkie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego poddane są diagnozie psychologicznej – obejmuje ona ocenę rozwoju dziecka z uwzględnieniem:

 • rozwoju fizycznego (motoryki dużej i małej, percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej),
 • rozwoju poznawczego,
 • rozwoju emocjonalnego i zachowania,
 • rozwoju komunikacji,
 • rozwoju społecznego.  

Ocena rozwoju dziecka dokonywana jest na podstawie standardowych narzędzi diagnostycznych (testy psychologiczne i skale rozwojowe), zadań diagnostycznych oraz obserwacji dziecka w trakcie zabawy i nauki.

Terapia psychologiczna – prowadzona jest dla dzieci z zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi i zaburzeniami osobowości.
W trakcie zajęć terapeutycznych pomagamy dziecku w nabywaniu kompetencji w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych. Poprzez odpowiednio dobrane zabawy kształtowana jest motoryka mała, percepcja wzrokowa i słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czynności poznawcze, komunikacja (werbalna i niewerbalna) oraz uspołecznienie. Dzięki pozytywnemu wzmacnianiu dziecko ma możliwość wytworzenia realistycznej samooceny oraz postawy otwartości i ciekawości wobec świata.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - są propozycją skierowaną do uczniów mających problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a szczególnie do uczniów ze specyficznymi trudnościami, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią.  

Rozwijanie uzdolnieńbardzo często uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego charakteryzują się wieloma uzdolnienieniami, czasami dotycza bardzowąskiej dziedziny wiedzy. Naszym zadaniem jest tak zorganizować pracę wokół tych szczególnych uzdolnień, by uczeń nie zatracił kontaktu z pozostałymi treściami programowymi ale też by nie zniechęcił się do potrzeby zgłębiania wiedzy wynikającej z jego naturalnych predyspozycji.   

Zajęcia metodą integracji sensorycznej - Integracja sensoryczna (SI) to inaczej zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły. Umiejętność ta pozwala dziecku zrozumieć, jak funkcjonuje otaczający je świat i nadaje sens nieustannie docierającym zewsząd bodźcom. Jeżeli proces integracji sensorycznej jest zaburzony, mogą pojawić się problemy z nauką, zachowaniem, koncentracją, czy koordynacją, dlatego jeżeli zaniepokoją nas jakieś zachowania naszego ucznia, skierowujemy go do diagnozy pod kątem SI a potem w porozumieniu z rodzicami ustalamy odpowiedni program terapeutyczny w specjalnie do tego wyposażonym gabinecie.   

Muzykoterapia - ćwiczenia z muzykoterapii polegają na wyzwalaniu emocji i aktywizowaniu uczuć. Uczeń odbiera bodźce słuchowe, które wyzwalają w nim wrażenia emocjonalne i intelektualne. Terapia muzyką to nie tylko słuchanie, ale też tworzenie muzyki. Dzieci biorące udział w zajęciach śpiewają, tańczą i komponują. W naszej szkole muzykoterapia w połączeniu z bardzo mocno rozwiniętą edukacyjną działalnością muzyczną daję dzieciom szerokie możliwości do odkrywania pasji i zainteresowań.  

Terapia ręki - Terapia ręki u dzieci to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. W naszej szkole zajęcia z terapii ręki odbywają się indywidualnie i grupowo. Przy specjalnym stole terapeutycznym lub w naszej autorskiej pracowni przygotowanej specjalnie na ten cel.  

Trening umiejętności społecznych - to oparta na teorii kognitywnego nauczania społecznego forma regularnego treningu grupowego.

Główne cele treningu:  

 • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
 • zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
 • zmiana doświadczeń i przeżyć w sytuacjach społecznych.

Na TUS-ach dzieci uczą się:  

 • rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
 • zdrowych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
 • jak poprawić swoją koncentrację,
 • pohamować nieakceptowalne społeczne, spontaniczne reakcje,
 • jak kształtować samoocenę.  

DLA KOGO JEST TUS?

Trening Umiejętności Społecznych w naszej szkole to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych.
Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości). Jest to również forma zajęć szczególnie polecana dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD.  

Trening kontroli emocji –   Trening Kontroli Emocji to cykl zaplanowanych spotkań, którego celem jest nauka samokontroli zachowania pod wpływem odczuwanej złości. Zajęcia nastawione są na poprawę umiejętności identyfikacji emocji złości, sytuacji poprzedzających zachowania agresywne oraz wypracowanie alternatywnych sposobów zachowania w sytuacjach prowokujących agresję. Trening odbywa się grupie i obejmuje: dyskusje, modelowanie (demonstrację), odgrywanie ról (wypróbowywanie tego, co zostało zademonstrowane) i ćwiczenia domowe. Kontrola złości oznacza również posiadanie większej siły wewnętrznej do kontrolowania swoich reakcji, bez względu na prowokujące zachowania innych osób. W naszej szkole przebieg treningu jest z góry zaplanowany, uzgodniony pomiędzy terapeutą, rodzicami ucznia i uczniem.