Liceum

Egzamin ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na www.cke.gov.pl oraz www.oke.krakow.pl.

Poniżej podajemy najważniejsze informacje:

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I - VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.  

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.  

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.  

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych:  

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego nowożytnego
  • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.  

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎  

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:  

  • Pierwszego dnia odbywa się egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut;
  • Drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut;
  • Trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 100 minut;   

A od roku 2022 będzie również egzamin z przedmiotu do wyboru i będzie trwał 90 minut.  

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. 

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎  

Zadania na egzaminie ósmoklasisty:

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). 

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.  

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.  

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. 

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. 

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎  

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎  

Informacje dodatkowe

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎  

Uprawnienia laureatów i finalistów konkursów.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎  

Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.