Liceum

Co nowego w małym księciu

Szanowni Państwo, Rodzice naszych Uczniów  

Rozpoczynamy kolejny, trzydziesty pierwszy rok działalności Społecznej Szkoły Podstawowej im. Małego Księcia. Już nie jest taka młoda ta nasza szkoła.           Na rok szkolny 2023/24 do klasy 0 zrekrutowaliśmy 13 dzieci.
Do obydwu klas pierwszych – 26. Natomiast do klas starszych przyjęliśmy 16 uczniów, którzy przenieśli się do nas z innych szkół i miast. Kilku osobom z różnych powodów musieliśmy odmówić.  Ostatecznie w obecnym roku szkolnym w szkole podstawowej jest o 5 dzieci więcej w stosunku do roku ubiegłego.
        Za każdym razem, gdy widzę naszych uczniów i uczennice zgromadzone na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odczuwam wdzięczność za zaufanie, którym obdarzacie nas Państwo. Każdego roku przekazujecie w nasze ręce swój największy skarb – Wasze dziecko. Zapewniam, że świadomi jesteśmy odpowiedzialności, ale nie ciąży nam ona. Jest źródłem dumy, satysfakcji i radości. Nauczyciele Małego Księcia to osoby, które lubią swoją pracę. Oni wiedza co robią i wiedzą po co wybrali ten zawód.
         Satysfakcję sprawiają nam nie tylko wyniki nauczania. Nasi absolwenci napisali po raz kolejny egzamin ósmoklasisty najlepiej w mieście, plasujemy się w czołówce Podkarpacie.
         Żeby utrzymać wysoki poziom nauczania i wzmocnić go, od przyszłego roku szkolnego, przeznaczamy dodatkowe godziny dydaktyczne w obszarze przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, język angielski i matematyka). Będzie też większa liczba kół przedmiotowych oraz zajęć wspomagających naukę. Utrzymamy też dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów przedmiotowych, by jak co roku mogli zdobywać olimpijskie laury.
         Wzbogacamy ofertę zajęć pozalekcyjnych. Niektóre ruszą od zaraz a niektóre od października. O szczegółach będzie można przeczytać na naszej stronie www.szkolamalyksiaze.pl oraz na szkolnym Facebooku https://www.facebook.com/profile.php?id=100063662976114
         Na stronie będzie też zamieszczony kalendarz przedstawiający wszystkie planowane imprezy oraz dni wolne.
         Nowością w tym roku szkolnym będzie: praca nad projektem wydawniczym, studio tworzenia gier komputerowych i warsztaty Mat Lab dla uczniów klas siódmych i ósmych, na które zapraszamy do budynku liceum.
         Ważnym punktem w ofercie zajęć dodatkowych będą pozalekcyjne spotkania skupione wokół nauki programowania w ikonowym języku Baltie. Już wiemy, że odbywać się będą w piątki i przeznaczone będą dla dwóch grup wiekowych. I grupa: uczniowie z klas 3 i 4 oraz II grupa uczniowie z klas 5 i 6. Zajęcia będą trwały godzinę zegarową. Zapraszamy na nie uczniów ze skłonnościami do myślenia kombinatorycznego i matematycznego. Projekt ten stanowi składnik naszej rozwijanej w ostatnich latach, głównie w liceum, Informatyki Książęcej. Będziemy go stale wzbogacać i rozbudowywać.
          Oczywiście utrzymujemy wszystkie aktywności, które już osadziły się w krajobrazie szkoły jak klub rowerowy czy działalność zespołów muzycznych, szachy, robotyka, horse assisted education…
          Cały czas będziemy pogłębiać naszą wiedzę i sprawność w obszarze metody OK (ocenianie kształtujące). Małymi krokami rozpoczynamy OK w klasach czwartych.
          Bardzo ważnym elementem kształcenia w Małym Księciu jest dbałość o wszechstronny rozwój ucznia.
          Wiemy, że wyniki wszelkich egzaminów są bardzo ważne, ale to nie tylko one same decydują o powodzeniu w życiu. Bez właściwego charakteru, bez osobowości, liczba staje się bezużyteczna.  To nasi absolwenci, którzy często odwiedzają nas, opowiadają jak duże znaczenie w ich zawodowej karierze mają cechy charakteru i doświadczenia wyniesione z Małego Księcia. Bardzo dużo czasu i rozmów poświęcamy w naszej szkole podstawowej i w liceum na kształtowanie świadomości uczenia się, na potrzebę samorozwoju, samopoznania i kulturę osobistą. Chcemy, by w przyszłości nasi uczniowie nie tylko dobrze zarabiali w satysfakcjonującej ich pracy, ale także by byli ludźmi zadowolonymi z siebie, z pasją i z zaangażowaniem w sprawy społeczne. Wychowanie w naszej szkole stawiamy na równi z edukacją. Dlatego bardzo ważna jest współpraca rodziców naszych uczniów z nami.
          Aby skupić się bardziej na relacjach społecznych miedzy rówieśnikami zdecydowaliśmy, że nie ma potrzeby, aby nasi uczniowie korzystali z telefonów komórkowych podczas przerw.
          Stale dbamy o poprawę infrastruktury szkoły. W czasie wakacji przeprowadziliśmy wiele remontów, w oknach zostały wymienione lub naprawione rolety, Dokonaliśmy wielu napraw na placu rekreacyjnym wokół szkoły.
         Planujemy zakup nowych komputerów do pracowni informatycznej, chcemy również wyposażyć pozostałe klasopracownie w ekrany multimedialne.
         Jednak największą siłą naszego zespołu szkół są nauczyciele. To od nich w bezpośredni sposób zależy powodzenie każdego ucznia. Z otwartym sercem witamy tych, którzy dołączają do naszego zespołu. Będzie też kilka zmian, które przedstawiam poniżej:
         W obszarze edukacji wczesnoszkolnej dołączają do nas p. Małgorzata Skrzypczyńska i p. Adrianna Piwowar;
         Nowym Native Speakerem będzie p. Ann Nicałek;
         Nowi nauczyciele wspomagający to p. Agnieszka Kowalska, p. Patrycja Zwierzchowska, p. Agata Wdowiak;
         Religia będzie prowadzona przez księży: Pawła Piędzio i Adama Warchoła;
         Ponieważ nie otrzymaliśmy zgody, pomimo starań, na zmniejszenie liczby godzin przeznaczonych na religię (z dwóch do jednej w tygodniu) i nie uzyskaliśmy zgody na połączenie podczas lekcji religii małych zespołów klasowych w jedną grupę, nadal ci uczniowie, którzy zapisują się na religię, będą ją mieli dwa razy w tygodniu.
          Chemii znów będzie uczyć pani Aneta Wolak – nauczycielka naszego liceum.
          Wiedzy o społeczeństwie będę uczyć ja.
           Natomiast z powodu nominacji pana Piotra Bednarskiego na stanowisko vice dyrektora w naszym liceum, obok dotychczas pełniącej tę funkcję p. Izabeli Tarnowskiej-Zagórskiej, część godzin plastyki i techniki przejmie p. Elżbieta Zamojska.
           W nowym roku szkolnym bardzo zależy mi na jeszcze ściślejszej współpracy z rodzicami, bez Państwa pomocy, wsparcia, ale też uwag krytycznych nie zdołamy się utrzymać i rozwijać. Za dotychczasową współpracę dziękuję i zapraszam na kolejny rok szkolny. Zachęcam szczególnie do uczestniczenia w obradach Rady Rodziców, zaopiekujmy się razem naszym Małym Księciem.

Z pozdrowieniami, Anita Woźniak, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Małego Księcia w Tarnobrzegu wraz z Gronem Pedagogicznym Szkoły Podstawowej.