Liceum

Regulamin opłat za naukę

Regulamin uiszczania opłat za naukę szkolną w Zespole Szkół Społecznych nr 2 prowadzonym przez Tarnobrzeskie Społeczne Towarzystwo Oświatowo – Naukowe im. Małego Księcia w Tarnobrzegu na rok szkolny 2023/2024 (od marca do sierpnia) i na rok 2024/2025

Regulamin obejmuje informacje na temat:
I – łącznego okresu nauki szkolnej; 
II - wysokości i trybu uiszczania opłat wpisowego i czesnego;
III - warunków jakie należy spełnić, by uzyskać prawo do obniżenia czesnego.

I

Łączny okres nauki szkolnej dla uczniów klas „O” Szkoły Podstawowej trwa od 1 września klasy „O” do 30 czerwca klasy „O” (Uczniów, których rodzice decydują się na pozostawienie dzieci w „zerówce” na kolejny rok szkolny obowiązuje opłata za wakacje, natomiast nie płacą powtórnie wpisowego). Łączny okres nauki dla uczniów klasy I-VIII Szkoły Podstawowej trwa od 1 września klasy I do 30 czerwca klasy VIII szkoły podstawowej.
Łączny okres nauki dla uczniów liceum trwa od 1 września klasy I liceum do 30 czerwca klasy IV liceum. Każdy z wyżej wymienionych okresów objęty jest jednorazową opłatą wpisowego oraz regularnymi opłatami czesnego.

II

Wpisowe wpłacamy na konto szkoły (42 9434 0002 2001 1000 2655 0002) lub w kasie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji rekrutacyjnej. Czesne wpłacamy z góry za każdy kolejny miesiąc, czyli np. za wrzesień do 30 sierpnia. Wysokość wpisowego i czesnego ustala Zarząd STON i corocznie ogłasza w regulaminie, podejmując stosowną uchwałę. W roku 2023/2024 obowiązują następujące wysokości opłat:
WPISOWE
(Klasa „0”, Szkoła Podstawowa, Liceum):
Pierwsze dziecko – 500 zł
Drugie i kolejne – 250 zł
CZESNE 

Klasa „0” - 950 zł
Szkoła Podstawowa - 950 zł
Liceum - 950 zł

III

    1. Trzecie dziecko z rodziny nie płaci czesnego, ale tylko w przypadku, gdy dwoje starszych uczęszcza również i w tym samym czasie do Zespołu Szkół Społecznych nr 2. W chwili, gdy jedno z dzieci przestaje być uczniem Zespołu Szkół Społecznych, te, które pozostają uczniami szkoły zyskują miano kolejno: „Pierwszego dziecka”, „Drugiego dziecka”.
    2. Czwarte dziecko zobowiązane jest do opłaty czesnego w pełnej wysokości jak „Pierwsze dziecko”.
    3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami decyduje indywidualnie Zarząd STON.