Liceum

Regulamin opłat za szkołę 2021/22

Regulamin uiszczania opłat za naukę szkolną w Zespole Szkół Społecznych nr 2 prowadzonym przez Tarnobrzeskie Społeczne Towarzystwo Oświatowo – Naukowe im. Małego Księcia w Tarnobrzegu na rok szkolny 2021/2022

Regulamin obejmuje informacje na temat:
I – łącznego okresu nauki i opłat za szkołę;
II - wysokości i trybu uiszczania opłaty wpisowego;
III - wysokości i trybu uiszczania opłaty czesnego;
IV - warunków jakie należy spełnić, by uzyskać prawo do czasowego obniżenia czesnego.

I
Okresy nauki i opłat za szkołę

1.Łączny okres opłat za naukę szkolną dla uczniów oddziału przedszkolnego trwa od 1 września do 30 czerwca - Rodzice, którzy decydują się na pozostawienie dziecka w „zerówce” na kolejny rok szkolny zobowiązani są do opłaty za wakacje, natomiast nie płacą powtórnie wpisowego. - Rodzice, którzy po nauce dziecka w „zerówce’ decydują się na zapisanie go na kolejny rok szkolny do I klasy szkoły podstawowej, nie płacą za wakacje natomiast zobowiązani są do opłaty wpisowego.
2. Łączny okres opłat za naukę dla uczniów Szkoły Podstawowej trwa od 1 września klasy I do 30 czerwca klasy VIII szkoły podstawowej.
3. Łączny okres nauki dla uczniów liceum trwa od 1 września klasy I liceum do 30 czerwca klasy III liceum (dla uczniów po gimnazjum) lub klasy IV liceum (dla uczniów po szkole podstawowej). - Rodzice uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej im. Małego Księcia, których dzieci aplikują do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Małego Księcia zwolnieni są z opłaty wpisowego.
4. Rok szkolny, zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 z późn. zm.) - rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.

II
Wpisowe

Wpisowe to opłata jednorazowa za cały okres nauki dziecka w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej lub w liceum. Wpisowe wpłacane jest przelewem na konto szkoły (42 9434 0002 2001 1000 2655 0002) lub w kasie szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji rekrutacyjnej. Wpisowe stanowi gwarancję miejsca dla dziecka w szkole i jest opłatą bezzwrotną.
Wysokość wpisowego ustala Zarząd STON i corocznie ogłasza w postaci regulaminu, podejmując stosowną uchwałę. W roku 2021/2022 obowiązują następujące wysokości opłaty wpisowego:
Oddział przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Liceum:
Pierwsze dziecko – 500 zł
Drugie i kolejne – 250 zł
Uczniowie zapisywani do szkoły w trakcie cyklu nauczania płacą wpisowe tak jak za cały cykl nauki.

III
Czesne

Czesne to comiesięczna oplata za naukę w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej lub liceum. Czesne wpłacane jest przelewem na konto szkoły (42 9434 0002 2001 1000 2655 0002) lub w kasie szkoły do 5 dnia każdego miesiąca.
Czesne obejmuje opłatę za wszystkie zajęcia dydaktyczne ujęte w planie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz opiekę świetlicową.
Czesne nie uwzględnia opłat za: ubezpieczenie (raz w roku), obiady, wycieczki, białe i zielone szkoły, imprezy dodatkowe.
W przypadku zapisania lub wypisania dziecka ze szkoły w trakcie cyklu szkolnego i w trakcie miesiąca, czesne za bieżący miesiąc obliczane jest procentowo zgodnie z datą przyjęcia ucznia do szkoły.
Wysokość czesnego ustala Zarząd STON i corocznie ogłasza w postaci regulaminu, podejmując stosowną uchwałę. W roku 2021/2022 obowiązują następujące wysokości opłat:
Oddział Przedszkolny - 500 zł
Szkoła Podstawowa – 600 zł
Liceum - 600 zł

IV
Zwolnienia z czesnego

1. Trzecie dziecko z rodziny zwolnione jest z opłaty czesnego tylko w przypadku, gdy dwoje starszych uczęszcza również w tym samym czasie do Zespołu Szkół Społecznych nr 2. W chwili, gdy jedno z dzieci przestaje być uczniem Zespołu Szkół Społecznych te, które pozostają uczniami szkoły zyskują miano kolejno: „Pierwszego dziecka”, „Drugiego dziecka”.
2. Czwarte dziecko z rodziny zobowiązane jest do opłaty czesnego w pełnej wysokości jak „Pierwsze dziecko”.
3. W wyjątkowych sytuacjach losowych Zarząd STON rozpatruje indywidualne podania o czasowe zwolnienie z opłat czesnego na podstawie podania i załączonej do niego dokumentacji. Podania należy składać w sekretariacie szkoły podstawowej. Decyzja Zarządu uzależniona jest również od możliwości finansowych szkoły.
4.W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami decyduje indywidualnie Zarząd STON.