previous arrow
next arrow
Slider

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU KLASY 4-8

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski to ważny organ Naszej Szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność Samorządu Uczniowskiego jest lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną
z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole. 

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów.

Jest organizacją, która ściśle współpracuje z dyrekcją i gronem pedagogicznym szkoły opracowując między innymi ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty. 

Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski? 

 • Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską. 
 • Odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych. 
 • Współpracuje z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły. 
 • Ściśle współpracuje z samorządami klasowymi. 

Uprawnienia Samorządu

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 – Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55. 

 • W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 
 • Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
 • Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 
 • Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

– prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
– prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
– prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym
a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 
– prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
– prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów. 
 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 3. Organizowanie imprez szkolnych.
 4. Współdziałanie z władzami szkoły we wszystkich obszarach funkcjonowania placówki.
 5. Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich.
 6. Organizowanie wypoczynku i rozrywki (zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie).
 7. Informowanie społeczności szkoły o podjętych działaniach i akcjach.
 8. Organizowanie imprez i prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele. 
 9. Udział w akcjach szkolnych i środowiskowych. 
 10. Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy
  i środowiska. 
 11. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami
  i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej.
 12. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 
 13. Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły. 
 14. Mediacja przez rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkoły.
 15. Uwrażliwianie społeczności szkolnej na kwestie związane z ekologią i zmianami klimatycznymi.