previous arrow
next arrow
Slider

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU KLASY 0-3

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI TO WAŻNY ORGAN NASZEJ SZKOŁY, KTÓRY DAJE UCZNIOM REALNĄ MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W JEJ ŻYCIU I WPŁYW NA JEJ FUNKCJONOWANIE. DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST LEKCJĄ DEMOKRACJI, SAMORZĄDNOŚCI I STANOWIĆ JEDNĄ Z NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAW W PROCESIE WYCHOWANIA W SZKOLE. 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI JEST REPREZENTANTEM WSZYSTKICH UCZNIÓW.

JEST ORGANIZACJĄ, KTÓRA ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJE Z DYREKCJĄ I GRONEM PEDAGOGICZNYM SZKOŁY OPRACOWUJĄC MIĘDZY INNYMI WAŻNE DLA ŻYCIA SZKOŁY I UCZNIÓW DOKUMENTY. 

CZYM SIĘ ZAJMUJE SAMORZĄD UCZNIOWSKI? 

 • SAMORZĄD SZKOLNY REPREZENTUJE CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ. 
 • ODPOWIEDZIALNY JEST ZA ORGANIZOWANIE IMPREZ SZKOLNYCH. 
 • WSPÓŁPRACUJE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ I DYREKTOREM SZKOŁY. 
 • ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJE Z SAMORZĄDAMI KLASOWYMI. 

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU

USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY, ROZDZIAŁ 4 – SPOŁECZNE ORGANY W SYSTEMIE OŚWIATY, ART. 55. 

 • W SZKOLE I PLACÓWCE DZIAŁA SAMORZĄD UCZNIOWSKI, ZWANY DALEJ „SAMORZĄDEM”. 
 • SAMORZĄD TWORZĄ WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI.
 • ZASADY WYBIERANIA I DZIAŁANIA ORGANÓW SAMORZĄDU OKREŚLA REGULAMIN UCHWALANY PRZEZ OGÓŁ UCZNIÓW W GŁOSOWANIU RÓWNYM, TAJNYM I POWSZECHNYM. ORGANY SAMORZĄDU SĄ JEDYNYMI REPREZENTANTAMI OGÓŁU UCZNIÓW. 
 • REGULAMIN SAMORZĄDU NIE MOŻE BYĆ SPRZECZNY ZE STATUTEM SZKOŁY LUB PLACÓWKI. 
 • SAMORZĄD MOŻE PRZEDSTAWIAĆ RADZIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI, RADZIE PEDAGOGICZNEJ ORAZ DYREKTOROWI WNIOSKI I OPINIE WE WSZYSTKICH SPRAWACH SZKOŁY LUB PLACÓWKI, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PODSTAWOWYCH PRAW UCZNIÓW, TAKICH JAK: 

– PRAWO DO ZAPOZNAWANIA SIĘ Z PROGRAMEM NAUCZANIA, Z JEGO TREŚCIĄ, CELEM I STAWIANYMI WYMAGANIAMI,
– PRAWO DO JAWNEJ I UMOTYWOWANEJ OCENY POSTĘPÓW W NAUCE I ZACHOWANIU,
– PRAWO DO ORGANIZACJI ŻYCIA SZKOLNEGO, UMOŻLIWIAJĄCE ZACHOWANIE WŁAŚCIWYCH PROPORCJI MIĘDZY WYSIŁKIEM SZKOLNYM A MOŻLIWOŚCIĄ ROZWIJANIA I ZASPOKAJANIA WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ, 
– PRAWO REDAGOWANIA I WYDAWANIA GAZETY SZKOLNEJ,
– PRAWO ORGANIZOWANIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, OŚWIATOWEJ, SPORTOWEJ ORAZ ROZRYWKOWEJ ZGODNIE Z WŁASNYMI POTRZEBAMI I MOŻLIWOŚCIAMI ORGANIZACYJNYMI, W POROZUMIENIU Z DYREKTOREM.

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 1. REPREZENTOWANIE OGÓŁU UCZNIÓW. 
 2. DZIAŁANIE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ I OBRONA JEJ PRAW.
 3. ORGANIZOWANIE IMPREZ SZKOLNYCH.
 4. WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI SZKOŁY WE WSZYSTKICH OBSZARACH FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI.
 5. PRZEDSTAWIANIE NAUCZYCIELOM I WŁADZOM SZKOŁY OPINII ORAZ POTRZEB UCZNIOWSKICH.
 6. ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU I ROZRYWKI (ZAWODY SPORTOWE, WYCIECZKI, ŚWIĘTA UCZNIOWSKIE).
 7. INFORMOWANIE SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY O PODJĘTYCH DZIAŁANIACH I AKCJACH.
 8. ORGANIZOWANIE IMPREZ I PRAC POZWALAJĄCYCH UZYSKAĆ FUNDUSZE NA WSPÓLNE CELE. 
 9. UDZIAŁ W AKCJACH SZKOLNYCH I ŚRODOWISKOWYCH. 
 10. TROSKA O SPRZĘT I MIENIE SPOŁECZNE, ORGANIZOWANIE UCZNIÓW DO WYKONYWANIA NIEZBĘDNYCH PRAC NA RZECZ SZKOŁY, KLASY I ŚRODOWISKA. 
 11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW MIĘDZY UCZNIAMI, ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM MIĘDZY UCZNIAMI I NAUCZYCIELAMI, A W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ TAKIEGO KONFLIKTU ZGŁASZANIE GO PRZEZ OPIEKUNA SAMORZĄDU DYREKTOROWI SZKOŁY LUB RADZIE PEDAGOGICZNEJ.
 12. GODNE REPREZENTOWANIE SZKOŁY NA ZEWNĄTRZ. 
 13. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI ISTNIEJĄCYMI NA TERENIE SZKOŁY. 
 14. MEDIACJA PRZEZ ROZSTRZYGANIU KONFLIKTÓW DOTYCZĄCYCH SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY.
 15. UWRAŻLIWIANIE SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ NA KWESTIE ZWIĄZANE Z EKOLOGIĄ I ZMIANAMI KLIMATYCZNYMI.