×

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU

Rekrutacja

KALENDARIUM REKRUTACJI
na rok szkolny 2020 / 2021
L.p Czynności rekrutacyjne: Termin
1. Składanie podań – do pobrania ze strony internetowej
lub w sekretariacie szkoły.
Od 27 marca
do 29 maja 2020r.
1a Składanie podań do klasy dwujęzycznej Do 11 maja 2020r.
2. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji
językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej
21.05-3.06 2020r. I Termin
15.06-17.06 2020r. II Termin
3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji
językowych dla kandydatów do oddziału
dwujęzycznego.
Do 10.06 2020r. I Termin
Do 19.06 2020r. II Termin
4. Przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły
podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu
ósmoklasisty otrzymanych z OKE, poświadczonych
przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat
ukończył.
Od 26 do 30
czerwca 2020r.
do godz. 15.00
5. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do
liceum.
6 lipca 2020r.
godz. 10.00
6. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole
w sekretariacie liceum poprzez:
 • złożenie oryginałów dokumentów,
 • dwóch zdjęć legitymacyjnych,
 • wpłatę wpisowego w wysokości 450 zł
  w sekretariacie szkoły lub na konto:
  42 9434 0002 2001 1000 2655 0002,
 • podpisanie umowy przez rodziców lub prawnych
  opiekunów ucznia z Zarządem Społecznego
  Towarzystwa Oświatowo-Naukowego (organu
  prowadzącego) – w sekretariacie szkoły,
 • podpisanie i złożenie dokumentów wymaganych
  przez szkołę – do pobrania w sekretariacie szkoły
  lub ze strony internetowe
Do 10 lipca 2020r.
Dokumnety do pobrania
Podanie pobierz
Religia/etyka-wybór pobierz
Deklaracja zgody i oświadczenie pobierz