×

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU

Matura 2022

Do matury 2022 pozostało:

157Dni 21Godzin 01Minut 14Sekund

MATURA
Informacje przedmiotowe
Harmonogram egzaminu maturalnego 2022. PDF
Komunikat o przyborach. PDF
Komunikat o dostosowaniach 2022. PDF
Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2022. PDF
Komunikat o olimpiadach. PDF
Zbiór zadań maturalnych z matematyki. PDF
Wybrane wzory matematyczne. PDF
Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych. PDF
   
Filmy o maturze 2020

 

 

 

 

 

 

 

Formularze i wnioski
Wgląd do prac egzaminacyjnych po egzaminie maturalnym. PDF

Przydatne linki dla maturzystów
matura.onet.pl
oke.krakow.pl
cke.gov.pl

EGZAMIN  MATURALNY

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

 • wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów
 • stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym)
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎


Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej
 • przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎ Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎

 • biologia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • chemia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 • geografia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • historia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)‎
 • historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)‎
 • informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
 • matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 • wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej i jednego wybranego – dowolnego – języka obcego ‎nowożytnego)

Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎‎

Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów, (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Na świadectwie dojrzałości wskazany jest również poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.CKE.EDU.PL  ZAMIESZCZA WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU MATURALNEGO.