SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU
previous arrow
next arrow
Slider
Matura 2020 – Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

Matura 2020

Do matury 2020 pozostało:

10Dni 19Godzin 06Minut 20Sekund

zmiana harmonogramu matur www.oke.krakow.pl

MATURA
Informacje przedmiotowe
Założenia zmian w maturze – od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i
„kluczem”, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru.
PDF
Harmonogram egzaminu maturalnego 2020. PDF
Komunikat o przyborach. PDF
Komunikat o dostosowaniach 2020. PDF
Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2020. PDF
Komunikat o olimpiadach. PDF
Zbiór zadań maturalnych z matematyki. PDF
Wybrane wzory matematyczne. PDF
Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych. PDF
Język polski – część ustna. PDF
Filmy o maturze 2020

 

Formularze i wnioski
Wgląd do prac egzaminacyjnych po egzaminie maturalnym. PDF
Przydatne linki dla maturzystów
matura.onet.pl

EGZAMIN  MATURALNY

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu maturalnego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. Nr 92, poz. 1020, z późn. zm.)
Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci szkół  ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w roku, w okresie od maja do września. Harmonogram egzaminu ustala Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza na swojej stronie internetowej.
Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy. Zdający, który zamierza przystąpić do tego egzaminu, składa pisemną deklarację dotyczącą wyboru zdawanych przedmiotów. Deklarację wstępną należy złożyć do dnia 30 września, a ostateczną deklarację do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole przez powołany przedmiotowy zespół egzaminacyjny, oraz z części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów i obejmuje przedmioty obowiązkowe i przedmioty dodatkowe.
Od roku szkolnego 2009/2010 w ramach przedmiotów obowiązkowych absolwent będzie zdawał:

  • język polski (część ustna i pisemna),
  • język obcy nowożytny – do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (część ustna i pisemna),
  • język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej (część ustna i pisemna),
  • matematykę (część pisemna).

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym, z tym że dla części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka mniejszości narodowej nie określa się poziomu. Również w przypadku wyboru jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych zdają go, zarówno w części ustnej jak i pisemnej na jednym poziomie, określonym w ww. standardach wymagań.
W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać do sześciu przedmiotów dodatkowych:

  • w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny – język kaszubski,
  • w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, fizykę i astronomię, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny – język kaszubski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie, wiedzę o tańcu.

Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów zdawanych jako przedmioty obowiązkowe – język polski, język obcy nowożytny, matematyka. Wymienione przedmioty, jako przedmioty dodatkowe absolwent zdaje na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna i są one jednakowe w całej Polsce.
Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.
Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Osoba, która zdała egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, którzy nie uzyskali 30% punktów wyłączne z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić ponownie do egzaminu z tego samego przedmiotu w okresie od sierpnia do września tego samego roku.
Absolwent ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, jeżeli:
zechce podwyższyć wynik zdanego egzaminu,
zechce zdać egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych,
nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów, przed upływem 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego.
Centralna Komisja Egzaminacyjna na stronie internetowej www.cke.edu.pl  zamieszcza wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego.